sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Vlad Cristina, secretarul Municipiului Sebeș, respinge auditul extern al activității primarului, aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate – ”Refuz contrasemnarea HCL nr. 219/2017”

Vlad Cristina, secretarul Municipiului Sebeș, respinge auditul extern al activității primarului, aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate – ”Refuz contrasemnarea HCL nr. 219/2017”

Publicat în 25.09.2017 la ora 11:08

Secretarul municipiului Sebeș, Cristiva Vlad, refuză contrasemnarea unei hotărâri aprobate de consiliul local în ședința din luna august 2017, document administrativ ce prevede achiziționarea unui serviciu de audit extern asupra activităţii desfăşurate de primarul municipiului Sebeş, aparatul de specialitate al primarului municipiului Sebeş, precum şi al tutuor instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Sebeş, pe perioada 2008 – 2016.

Între argumentele prezentate în informarea întocmită de funcționar se află cel referitor la reglementările legale potrivit cărora auditul financiar asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public este de competenţa exclusivă a Curţii de Conturi a României, prin camerele de conturi din teritoriu.

De asemenea, secretarul primăriei arată că, nefiind vorba despre un obiectiv de investiţii ce urmează a fi inclus pe lista de investiţii, oportunitatea şi necesitatea achiziţionării acestui serviciu aparține primarului municipiului Sebeş și nu consiliului local.

Totodată, funcționarul amintește că un proiect asemănător a mai fost înregistrat sub nr. 321/21.09.2016, fiind supus dezbaterii în şedinţa Consiliului local din 31.10.2016. Proiectul a fost amânat, la cererea iniţiatorului, acesta solicitând un termen de 2 săptămâni pentru a culege informaţii de la cetăţeni şi a stabili obiectivele auditului. Proiectul a fost afişat pe site-ul Primăriei, dar nu s-a primit nicio propunere de la cetăţeni.

Vă prezentăm mai jos documentul ce va fi prezentat consilierilor locali din Sebeș, în ședința din 28 septembrie a.c.:

”Subsemnata,VLAD CRISTINA – Secretarul Municipiului Sebeş, în exercitarea atribuţiilor ce-mi revin, potrivit dispoziţiilor art.117, lit.”a”,coroborate cu dispoziţiile art.48 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare, refuz contrasemnarea HCL nr. 219 / 2017. privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş

MOTIVE

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Sebeş, din data de 29.08.2017, s-a adoptat hotărârea sus amintită, fară a se avea în vedere următoarele aspecte:

Potrivit hotararii mai sus menţionate,Consiliul Local Sebeş a aprobat achiziţionărea unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş. Obiectul achiziţiei se referă la un serviciu de audit extern „asupra activităţii desfăşurate de Primarul Municipiului Sebeş, Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, precum şi al tutuor instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sebeş, pe perioada 2008 – 2016. „

Analizând actele normative indicate de către iniţiatorul proiectului de hotarare, reţin următoarele:

– Legea nr. 672/2002 (indicată în proiectul de hotărâre şi expunerea de motive aferentă ) priveşte activitatea de audit public intern şi nu are incidenţă în speţă;
– O.U.G. nr. 75/1999 (idem ) se referă strict la domeniul auditului financiar, pe care îl defineşte la Art. 3 alin. (2) şi stabileşte activităţile componente ale acestuia la alin. (3), proiectul de hotărâre vizând însă acoperirea şi altor domenii şi activităţi neacoperite/nereglementate de acest act normativ.

Într-o altă abordare, sub aspectul temeiurilor legale care stau la baza proiectului de hotărâre, acesta face trimitere la prevederile Art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. b), ale alin. (4) lit. a) şi ale alin. (9) din Legea nr. 215/2001 aceste temeiuri invocate nu au legătură cu obiectul proiectului, respectiv ele vizează atribuţiile consiliilor locale cu privire la: Art. 36 alin. (2) lit. a) priveşte organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, lit. b) se referă la atribuţiile consiliilor locale în legătură dezvoltarea economică, socială şi de mediu a U.A.T., alin. (4) se referă bugetul local (lit. a)), iar alin. (9) priveşte orice alte atribuţii ale consiliilor locale stabilite prin lege.

De asemenea, trimiterile din preambulul proiectului de hotărâre la alte temeiuri legale sunt fie inaplicabile, fie prea generale în raport cu obiectul acestuia, astfel încât nu satisfac exigenţele Legii nr. 24/2000, sau fară legătură cu obiectul proiectului. Pentru argumentare, facem precizarea că Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cuprinde la Cap. IX ( art. 80; 81 şi 82 prevederi obligatorii referitoare la actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. Acestea privesc, după cum urmează:
– Art. 80 – „ actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale se adoptă şi se emit numai pentru reglementarea unor activităţi de interes local , în limitele stabilite prin Constituţia României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior ( legi, hotărâri, ordonanţe ale Guvernului României, decrete ale Preşedintelui României, ordine ale miniştrilor etc. n.n.);
– Art. 81 – referitor la subordonarea actelor administrative faţă de actele normative de nivel superior, dispune la alin. (2) că „ Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior. „
– Art. 82 – prevede clar că, pe lângă temeiul legal propriu – zis, actul administrativ (inclusiv proiectul de hotărâre care stă la baza acestuia n.n.) mai trebuie să cuprindă (obligatoriu şi corect n.n.) temeiul de drept din Legea nr. 215/2001 – lege specială în materia administraţiei publice locale.

Mai mult, prevederile Legii nr. 24/2000 ( citate ) trebuie coroborate cu prevederile din legea specială ( Legea nr. 215/2001 ), respectiv Art. 4 alin. (1) al acesteia referitor la autonomia locală care este numai una „ administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege”. Textul citat, se completează cu prevederile Art. 5 referitor la competenţele consiliilor locale, care la alin. (2) dispune : „Autonomia locală conferă administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, se aibe iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în competenţele altor autorităţi publice.„

Documentele care au stat la baza emiterii hotararii, respective, proiectul de hotărâre, cât şi în Expunerea de motive aferentă se fac trimiteri la temeiul legal reprezentat de O.U.G. nr. 75/1999 privind auditul financiar, fapt care contravine atât prevederilor actului normativ în speţă, cât şi dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, potrivit cărora auditul financiar asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public este de competenţa exclusivă a Curţii de Conturi a României, prin camerele de conturi din teritoriu.

În consideraţia celor de mai sus, este necesară, mai întâi, respectarea celorlalte prevederi legale evidenţiate, respectiv Legea nr. 24/2000 şi Legea nr. 215/2001 – condiţie ce se cere satisfăcută în mod prioritar.

Raportat la prevederile Legii nr. 98/2016, precizată ca temei legal al proiectului de hotărîre şi ţinând cont de faptul că se doreşte aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern , care reprezintă o achiziţie publică, apreciez, asa cum s-a retinut si in raportul de specialitate al biroului cotencios juridic, aministratie transparenta decizionala si arhiva, că în materie de achiziţii publice, competenţa aparţine executivului, respectiv primarului şi nu organului deliberativ al autorităţii publice locale.

Hotărârea nr.219/2017, nu poate sa exceada cadrului legal, dand competente consiliului local care tin de sfera executiva, nefiind vorba in speţa despre un obiectiv de investiţii ce urmează a fi inclus pe lista de investiţii, care se aprobă de consiliul local. Oportunitatea şi necesitatea achiziţionării de servicii aparţine Primarului Municipiului Sebeş.

Un proiect asemănător a mai fost înregistrat sub nr. 321/21.09.2016, fiind supus dezbaterii în şedinţa Consiliului local din 31.10.2016. Proiectul a fost amânat, la cererea iniţiatorului, acesta solicitând un termen de 2 săptămâni pentru a culege informaţii de la cetăţeni şi a stabili obiectivele auditului. Proiectul a fost afişat pe site-ul Primăriei, dar nu s-a primit nicio propunere de la cetăţeni.

Fata de cele expuse mai sus si tanad cont si de nota justificativa prin care am aratat refuzul avizarii proiectului ce a stat la baza emiterii hotararii, analizand si rapoartele de specialitate intocmite de către specialiştii din aparatul de specialitate al primarului, arat ca:
REFUZ CONTRASEMNAREA
Hotararii nr.219/2017, privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş .
Prezentele obiecţii privind legalitatea H.C.L.nr. 219/2017 înregistrate în registrul special sub nr.26/2017, se vor ataşa prezentei hotărâri şi vor fi expuse Consiliului Local Sebeş”, se arată în informarea semnată de secretarul municipiului Sebeș.

Vlad Cristina, secretarul Municipiului Sebeș, respinge auditul extern al activității primarului, aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate – ”Refuz contrasemnarea HCL nr. 219/2017”
5 (100%) 3 vote[s]

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.