sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Acasă » Administrație » Astăzi, 29 martie 2018: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi ce proiecte se află pe ordinea de zi

Astăzi, 29 martie 2018: Ședință publică ordinară a Consiliului Local Sebeș. Vezi ce proiecte se află pe ordinea de zi

Publicat în 29.03.2018 la ora 13:13

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat la ședință publică ordinară ce va avea loc în această după-amiază, începând cu ora 14.00 în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga” din Sebes și va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare strada Ion Creangă, Municipiul Sebeș ,,.

Proiect: iniţiator Primar

2. Proiect de hotărâre privind majorarea valorilor de inventar a mijloacelor fixe, cu valoarea cheltuielilor neeligibile, ca urmare a finalizării proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba,,

Proiect: iniţiator Primar

3. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix ,,Autovidanjă 7,5 mc ,, înscris în domeniul privat al Municipiului Sebeș, achiziționat prin programul de investiții din fondurii IID , având numărul de inventar 40634, cu cheltuielile neeligibile.

Proiect: iniţiator Primar

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 – secțiunea Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități, alin.2,cuprinse în H.C.L. 336 / 2017, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, tarifele și alte taxe asimilate acestora , amenzile aplicabile în anul fiscal 2018,procedura pentru acordarea scutirii pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice și regulamentul privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite , situate în intravilan.

Proiect: iniţiator Primar

5. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,, Rețea apa – Răhău – Cămin reducere presiune, Mun. Sebeș ,, – jud. Alba .

Proiect: iniţiator Primar

6. Proiect de hotărâre privind completarea C.L. nr. 156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanți.

Proiect: iniţiator Primar

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei A.N.L. situată administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, BL.12, sc.B, ap. 1, jud. Alba în favoarea d-nei Stănilă Luminița.

Proiect: iniţiator Primar

8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei A.N.L. situată administrativ în Sebeş, str. L. Blaga, bloc. 53, scara C, ap. 1, jud. Alba în favoarea d-nei Sterp Timariu Oana.

Proiect: iniţiator Primar

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei A.N.L. situată administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, bloc. 12 AB, scara A, ap. 5, jud. Alba în favoarea d-nei Tarciuc Nicoleta Maria.

Proiect: iniţiator Primar

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare și revitalizare Parc Arini”- proiect nr. SM_PAS/2017.

Proiect: iniţiator Primar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației P.U.Z. și a R.L.U. ,proiect 133/2017 ,, PLAN URBANISTIC ZONAL Construire Locuințe (D+P+3E) și Dotări ,, Sebeș, str. Fântânele , nr. 4A,jud. Alba, Beneficiar :S.C. COMA CONSTRUCT S.R.L..

Proiect: iniţiator Primar

12. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

Proiect: iniţiator Primar

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sebeș a imobilelor în care funcționează cabinete

Proiect: iniţiator Primar

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Sebeș și Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești.

Proiect: iniţiator Primar

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune 30/9578/04.05.2004.

Proiect: iniţiator Primar

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită din folosința d-lui Moro Ciprian Zoltan în favoarea familiei Macovei Ana – Maria și Macovei Marius Ionel , asupra terenului situat în Lancrăm,înscris în CF nr. 76107 nr. cad.76107 Lancrăm – parcela nr. 23.

Proiect: iniţiator Primar

17. Proiect de hotărâre privind tacita relocațiune intervenită între locatar Ștefan Ileana Maria , fost locatar al contractului de închiriere N.L. nr. 65/09.09.2014 și Municipiul Sebeș ca efect al prevederilor art. 1810 N.C.P.C.

Proiect: iniţiator Primar

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere 19/31.03.2006, pentru chiriașul Bota Alexandru , din blocul A.N.L. 12 A , ap. 12 – cartier Valea Frumoasei .

Proiect: iniţiator Primar

19. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții „ SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN SPATIU CU DESTINATIE CULTURALA –CASA ARTELOR SEBEȘ ” in “SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN CENTRUL MULTIFUNCTIONAL CULTURAL-RECREATIV SEBES”.

Proiect: iniţiator Primar

20. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții ,, Modernizare poduri de legătură între străzile Decebal-Spicului, Decebal-Stefan cel Mare si Râului-Mihai Eminescu in Municipiul Sebes” în ,,Modernizare punți de legătură între străzile,, Decebal-Spicului, Decebal-Stefan cel Mare si Râului-Mihai Eminescu in Municipiul Sebes” .

Proiect: iniţiator Primar

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș .

Proiect: iniţiator Primar

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a unor canale aflate în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeș, în vederea executării de lucrări de drenare și curățare.

Proiect: iniţiator Primar

23. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 272/2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (actualizat ) pentru obiectivul de investiții ,, Canalizare menajeră și Stație de Epurare sat Răhău, Municipiul Sebeș,, – proiect nr. 36/2017.

Proiect: iniţiator Primar

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării 1 din H.C.L. nr. 349/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții,pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări exterioare , din strada Lucian Blaga, nr. 76,, – proiect nr. 35/2016.

Proiect: iniţiator Primar

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare strada Occidentului ,,

Proiect: iniţiator Primar

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2018 și estimări 2019 – 2021.

Proiect: iniţiator Primar

28. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 5/2018 privind aprobarea calendarului de activități cultural – educative ce se vor desfășura în cursul anului 2018,cu un nou

Proiect: iniţiator Primar

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural ,, Lucian Blaga ,, Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

30 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-lui Stanciu Vasile- Dacian în folosința d-lui Abrudean Cristian – Doinaș , asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76113 nr.cad.76113 Lancrăm, str.Râului nr.40- parcela nr. 29.

Proiect: iniţiator Primar

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică cu privire la contractarea de către Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș de servicii socio-medicale de specialitate .

Proiect: iniţiator Primar

32. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local cu suma de 376,52 mii lei pentru finanțarea contractului de finanțare 66/14.02.2018.

Proiect: iniţiator Primar

33. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 102/2013 – privind delegarea atributiilor privind licitatiile publice pentru bunurile din domeniul public si privat al Municipiului Sebes aflate in administrarea SPAP situate in Piata Agroalimentara Dacia Sebes catre Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebes.

Proiect: iniţiator Primar

34. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții ,, Aspirator urban electric (3 buc) în Aspirator urban (3buc).

Proiect: iniţiator Primar

35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 262/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (actualizare DALI) a obiectivului de investiții ,,Transformare clădiri, Centrală termică și Depozit de cărbune, în Creșă și Grădiniță, Valea Frumoasei , Municipiul Sebeș ,, – proiect nr. 1358/2017.

Proiect: iniţiator Primar

36. Informarea nr. 12258/14.02.2018 – Adresa domnului profesor Afrapt I. Nicolae.
37. Informarea nr. 14564/22.02.2018 – Adresa Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Alba.
38. Informarea nr. 16722/05.03.2018 – Adresa SC VOLTRANS SA .
39. Informarea nr. 18605/13.03.2018 – Adresa domnului Probsdorfer Andreas.
40. Informarea nr. 20407/20.03.2018 – Convocator AGA SC ECOSTAR GROUP SRL.
41. Informarea nr. 20408/20.03.2018 – Adresa SC ECOSTAR GROUP SRL .
42. Informarea nr. 16417/02.03.2018 – Adresa Compartimentului Patrimoniu și Transport privind solicitarea SC MIBATELECOMUNICAȚII SRL.
43. Raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
44. Agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș, în luna Februarie 2018.

• PUNCT SUPLIMENTAR:

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației P.U.Z. și a R.L.U. ,proiect nr. 41/2017 ,, PLAN URBANISTIC ZONAL ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ,, Municipiul Sebeș, str. De 1510 – extravilan , nr. FN , jud. Alba, Beneficiar :Brăilean Claudio Fernando.
Proiect: iniţiator Primar

Acordă o notă articolului

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.