sebesinfo, stiri sebes, informatii sebes

Rămâi conectat

Administrație

PRIMĂRIA SEBEŞ: FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DE 800.000 DE EURO ATRASE ÎN ULTIMA LUNĂ ŞI TREI PROIECTE ÎN PREGĂTIRE

editor

Publicat

în

primaria-sebes-aug-2016În cursul lunii octombrie 2016, unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeş a atras finanţări nerambursabile în valoare de circa 800.000 de euro, care se vor fructifica în două proiecte de interes comunitar: un proiect de infrastructură educaţională şi un proiect de investiţii în dotări cu aparatură medicală.

Primul obiectiv de investiţii menţionat vizează reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale din Răhău şi a fost finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Subprogramul ”Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”, valoarea finanţării nerambursabile fiind de 2.354.517 lei. Proiectul prin care se va moderniza şcoala şi grădiniţa din Răhău prevede: amenajarea a 9 săli de clasă pentru desfăşurarea învăţământului din ciclul primar şi gimnazial pentru un număr de 150 de elevi, crearea spaţiului necesar învăţământului preşcolar pentru un număr de 25 de copii, modernizarea spaţiilor necesare desfăşurării tuturor activităţilor din procesul de învăţământ în bune condiţii, amenajarea grupurilor sanitare, realizarea sistemului de încălzire centralizat, amenajarea curţii şi terenului aferent şcolii, precum şi realizarea unei săli de sport. A doua finanţare nerambursabilă se referă la alocarea prin transfer de la Ministerul Sănătăţii, către Municipiul Sebeş, a sumei destinate Spitalului Municipal Sebeş, pentru aparatură şi echipamente medicale – computer tomograf (achiziţionat anterior din surse de la bugetul local). Primarul municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor, şi directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Alba, domnul Dumitru Alexandru Sinea, au semnat un contract în valoare de 1.224.000 de lei, care au intrat în vistieria municipalităţii cu destinaţia sănătate publică.

• TREI NOI PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, LA INIŢIATIVA PRIMARULUI

La iniţiativa primarului municipiului Sebeş, domnul Dorin Nistor, se află în pregătire încă trei cereri de finanţare, care vor fi depuse, în cursul lunii noiembrie, la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, după cum urmează: lUn proiect care are ca obiectiv combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale de la nivelul comunităţilor marginalizate din Sebeş, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală şi formarea unui parteneriat local în scopul implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Proiectul va fi depus în cadrul „Sprijinului pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 de locuitori” – apelul de proiecte în cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări, Prioritatea de investiţii 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii, Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 de euro. Prin proiect vor fi finanţate următoarele activităţi: constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) în conformitate cu cerinţele Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunităţii pentru perioada 2014-2020; elaborarea studiului de referinţă în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate şi a delimitării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, precum şi a analizei comunităţii marginalizate din teritoriu; mobilizarea, facilitarea şi consultarea comunităţii/comunităţilor urbane marginalizate vizate de SDL; animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală. lUn alt proiect va fi depus în cadrul Programului ”Şcoală pentru toţi” – Axa Prioritară 6 ”Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10 (i) ”Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”. În cadrul acestui proiect, Municipiul Sebeş va avea calitatea de partener, iar unităţile şcolare colaboratoare din care provin membrii grupului ţintă sunt Liceul cu Program Sportiv ”Florin Fleşeriu” şi Liceul Tehnologic Sebeş. Intervenţiile sprijinite prin acest proiect pun în centrul lor copiii şi nevoile lor, stabilind direcţii de acţiune a căror menire va fi înlăturarea obstacolelor care îi împiedică să meargă la şcoală (servicii destinate copilului şi familiei), precum şi transformarea mediului şcolar într-unul prietenos şi de calitate, capabil să atragă şi să menţină copiii în procesul educaţional (servicii destinate şcolii şi cadrelor didactice). Printre obiectivele proiectului se află reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţi­nând minorităţii rome şi comunităţile dezavantajate socio-economic, precum şi îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive. lCel de-al treilea proiect va fi depus în cadrul Programului România Start-Up Plus, Cod apel: POCU/82/3/7/ Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Municipiul Sebeş va avea calitatea de partener. Proiectul vizează cursuri de competenţe antreprenoriale şi deschiderea de noi mici afaceri în municipiul Sebeş cu ajutor nerambursabil din fonduri europene de maximum 40.000 de euro/afacere, consultanţă şi monitorizare pe parcursul derulării activităţii start-up-urilor. Grupul ţintă al proiectului va fi format din persoane fizice (de ex. şomeri, persoane inactive precum şi persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă). Etapele de implementare a proiectului vor fi: etapa I – Formare antreprenorială pentru persoanele care intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă; etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE; etapa a III-a – Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate. Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare, Primăria municipiului Sebeş

Administrație

Municipiul Sebeș rămâne în scenariul roșu pentru încă 14 zile, începând de mâine 5 martie 2021 – ora 00.00

sebesinfo.ro

Publicat

în

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a municipiului Sebeș pentru încă 14 zile, începând de mâine, 5 marire 2021, ora 00.00.

Luând în dezbatere rata de incidență a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 17.02.2021 – 02.03.2021, respectiv 18.02.2021 – 03.03.2021, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresele nr. 2535/03.03.2021 și nr. 2663/04.03.2021;

În temeiul:

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 04.03.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) La nivelul municipiului Sebeș, comunelor Doștat, Șona și Unirea unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2 este de peste 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 05.03.2021, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
b) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;
c) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);
d) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
e) Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
f) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:
– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate și amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
– deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
g) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă;
h) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
l) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
n) Instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.
(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.
(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență.

Art. 2. (1) La nivelul orașului Teiuș și comunei Rimetea unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este între 1,5 și 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 05.03.2021, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
b) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;
c) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);
d) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
e) Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
f) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:
– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
– deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori decesul unui membru de familie;
g) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este permisă în intervalul orar 0600-2300, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
h) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în intervalul orar 0600-2300, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
l) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu obligația respectării orarului de lucru cu publicul între orele 0600-2300;
(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.
(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență.

Art. 3. Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, U.A.T.-urilor menționate la art. 1-2, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Citește mai mult

Administrație

Dorin Nistor, despre calitatea aerului din Municipiu: „Sebeșul își asumă problemele pe care le are, dar nu tolerează lipsa de reacție a celor care trebuie s-o facă”

sebesinfo.ro

Publicat

în

În Municipiul Sebeș problema poluării este dezbătută de foarte mult timp, iar conducătorii orașului încearcă pe cât posibil să soluționeze aceste depășiri ale valorilor poluării.

Primarul orașului, Dorin Nistor, a declarat că știe care sunt problemele cu care se confruntă la nivel local, și că este conștient de poluarea care afectează orașul, însă că aceasta este o consecință a doi factori importanți: Sebeșul este o zonă industrială, și, de asemenea, cel mai mare nod rutier la acest moment ( exceptând, în mod evident, orașul București) „eu cred că ar trebui să privim din toate punctele de vedere. Indiscutabil, unde există industrie există și poluare”.

O „armă” importantă în lupta pentru o calitate îmbunătățită a aerului o reprezintă, în viziunea primarului, autoritățile de mediu, care „trebuie să fie conștiente că monitorizarea de la Sebeș trebuie să fie una continuă”. El a făcut demersurile necesare pentru a schimba lucrurile și pentru a le oferi oamenilor un aer mai curat ,,am achiziționat un aparat de monitorizare și se împlinește un an de zile de când facem publice informațiile legate de calitatea aerului din Sebeș. Am cumpărat un panou care arată instant valoarea poluării. Asta înseamnă că am avut o preocupare pentru mediu”

• „Sunt mai multe localități care au problema asta, dar din păcate nu se monitorizează peste tot”

Acesta a declarat că face tot ce îi stă în puteri pentru a soluționa problemele, însă există o presiune continuă a administrației locale. Acesta dorește să se ia în continuare măsuri, să se stabilească exact care sunt sursele de poluare „o să avem o mașină care se va ocupa cu spălatul străzilor în fiecare zi. Vrem să asfaltăm pentru a diminua cantitățile de praf”. De asemenea, el dorește să se ocupe și de partea „verde” a orașului, motiv pentru care se organizează o campanie de plantare de copaci, prin care se urmărește să se obțină ,,un copac pentru fiecare om al Sebeșului.”

Dorin Nistor își dorește o mai bună cooperare cu cei de la mediu „le cerem rapoarte în fiecare zi, le facem adrese de corespondență și le cer îmbunătățirea și intensificarea controalelor celor de la APM Alba. Chiar dacă se dorește o rezolvare rapidă și eficientă a lucrurilor, unele chestiuni nu sunt de competența primarului” – a mai declarat acesta pentru Radio Unirea FM.

Citește mai mult

Administrație

Dorin Nistor, despre sporurile încasate de unii angajați ai Primăriei Sebeș: „Aceste sume vin din proiecte europene și nu din sursă bugetară locală”

sebesinfo.ro

Publicat

în

Invitat astăzi la Radio Unirea FM, primarul municipiului Sebeș, a clarificat de unde vin banii pentru sporurile unor angajați din primărie, spunând că banii pentru cele 14 persoane care primesc sporuri vin din proiecte europene, doar 3 persoane cu grad de handicap primesc sporuri din bugetul local.

„La Sebeș se dau sporuri pentru fonduri europene și eu vreau să clarific acest lucru. Aceste sume vin din proiecte europene și nu din sursă bugetară locală. Avem 14 oameni care lucrează pentru proiectele europene de la Sebeș, care până în 2016 nu a atras fonduri europene.

Din 2016 am început să o facem și o facem în continuare și în cazul în care ajungem să avem sporuri pentru colegii noștrii care lucrează la astfel de proiecte, din proiecte europene, au acest drept și fac acest lucru.

Avem 3 persoane care într-adevăr au certificat de handicap și prin efectul legii au dreptul la acest spor și îl obțin.

Sebeșul are câteva zeci de milioane de euro proiecte în implementare pe fonduri europene, proiecte care dau posibilitatea persoanelor care se ocupă de implementare, care aduc acești bani în comunitatea locală, să obțină un spor de până la 50%, dar nu mai mult decât salariul viceprimarului. Pot să vă spun că astfel de venituri nu depășesc 7.000 de lei la nivel net.

Sporurile celor 3 persoane cu handicap vin de la bugetul local, însă poate că acești ani, 2020-2021 ar trebui să ne fi făcut să înțelegem că e foarte important să fim solidari, să acceptăm oamenii de lângă noi și să le înțelegem problemele, iar la Sebeș facem asta”, a spus Dorin Nistor la Radio Unirea FM.

Citește mai mult

Administrație

Dorin Nistor, la Radio Unirea FM: „Anul 2020 a fost un an de vârf pentru că veniturile noastre au crescut”

sebesinfo.ro

Publicat

în

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a discutat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM referitor la redirecționarea bugetului anului 2020, anul declarării pandemiei, spre sectoarele care erau direct implicate în „lupta” împotriva COVID-19.

A fost un an în care a trebuit să ne reașezăm din foarte multe puncte de vedere, și mă refer la sumele alocate în vederea educației, înspre sănătate, am tras foarte mult ca investițiile să nu se oprească și am mers mai departe, am continuat investițiile, chiar dacă pe anumite zone am avut probleme pentru că activitățile au fost îngreunate de pandemie fie că discutăm de partea de personal, de măsurile de protecție suplimentare, fie că discutăm de ceea ce înseamnă furnizori și modul în care ar trebui și ei la rândul lor să se reorganizeze.

Acum, pe bugetul anului 2020, eu pot să spun că anul 2020 din punct de vedere al veniturilor bugetare a fost un an de vârf pentru că veniturile noastre au crescut în 2020 față de 2019, e adevărat, și prin ceea înseamnă proiectele nerambursabile depuse și faptul că am început să facem cereri de finanțare, dar și prin faptul că economia Sebeșului, chiar și în anul 2020, totuși a avut o creștere.

La nivel de investiții private, lucrurile au avut întradevăr au avut un moment de o creștere mult, mult mai mică decât eram noi obișnuiți, s-au regândit anumite investiții private, dar cu toate astea Sebeșul a avut un buget generos, și dacă îmi permiteți vă spun câteva cifre.

Bugetul Municipiului Sebeș, și doar al Municipiului Sebeș, fără spital, a fost bugetul încasat, adică noi vorbim de sumele încasate, pentru că cele previzionate, știți, facem o previzionare și se întâmplă ca lucrurile să nu fie exact cum ne-am imaginat noi, puțin peste 75 de milioane de lei.

Bugetul spitalului din Sebeș, 42 de milioane, deci dacă le calculăm împreună avem aproape 117 milioane de lei, bugetul celor două instituții. Din acest buget, 53, 54 de milioane de lei din 74 vin de la companii, în mod direct prin impozitele pe proprietate, care sunt undeva la 20 de milioane dintr-un total de 24, deci o sumă frumușică.

Deci din 24 de milioane de lei, impozitul pe proprietate pe tot ceea ce înseamnă Municipiul Sebeș, persoane fizice și persoane juridice, companiile plătest 20 de milioane, 4 milioane, impozit pe case și pe mașini plătesc locuitorii Sebeșului.

În ceea ce privește ceilalți 33 de milioane sunt sume din cote defalcate. Cote defalcate înseamnă că din impozitul pe pe venit plătit de toți salariații Sebeșului, o parte, 65% vine spre bugetul local și 35% merge către Consiliul Județean și sunt sume importante, Sebeșul contribuie de fapt la ceea ce înseamnă economia județului și prin această formă.

Am încheiat cu excedent bugetar, puțin peste 10 milioane, e adevărat că și anul 2019 a fost un an în care am avut excedent bugetar, 3,4 milioane, iar anul 2020 am încheiat cu un excedent de 6,9 milioane.

Citește mai mult

Administrație

În atenția contribuabililor, persoane fizice din Municipiul Sebeș, care dețin în proprietate spații utilizate în scop nerezidențial sau spații cu destinație mixtă

sebesinfo.ro

Publicat

în

Primăria Sebeș – Anunț pentru contribuabilii persoane fizice care dețin în proprietate spații utilizate în scop nerezidențial și spații cu destinație mixtă

1. Pentru contribuabilii persoane fizice care dețin spații utilizate exclusiv în scop nerezidențial

Conform art. 458 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice, folosite în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

Raportul de evaluare pe baza căruia v-a fost calculat impozitul în perioada 2016-2020 a depășit termenul de 5 ani prevăzut de lege, fapt pentru care este necesară întocmirea unui raport de evaluare a imobilului pe care îl dețineți în proprietate. Raportul de evaluare trebuie depus la instituția noastră, Direcția Venituri, Piața Primăriei, nr.1, până la data de 31.03.2021 inclusiv și va face referire la situația imobilului la data de 31.12.2020. Dacă raportul de evaluare va fi depus după data de 31.03.2021, acesta va produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2022, iar cota de impozit va fi 2%.

2.Pentru contribuabilii persoane fizice care dețin spații cu destinație mixtă (folosite în scop rezidențial și în scop nerezidențial) la care cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică

Nu este obligatorie depunerea rapoartelor de evaluare sau a celorlalte documente prevăzute la pct.1, lit. a), b) și c) de mai sus de persoanele fizice, care dețin în proprietate spații cu destinație mixtă, conform art.459 din Codul fiscal în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:

a) se depune o declarație pe propria răspundere de către proprietarul spațiului în care se menționează suprafața, în mp., folosită în scop nerezidențial;

b) cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.
Declarația pe propria răspundere se depune la organul fiscal local Direcția Venituri, Piața Primăriei, nr.1, până la data de 15 martie 2021 inclusiv.

În situația în care sunt îndeplinite cumulativ cerințele de mai sus și declarația pe propria răspundere este depusă până la data de 15 martie 2021 inclusiv, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile folosită pentru spațiile nerezidențiale.

Dacă declarația pe propria răspundere nu este depusă până la data de 15 martie 2021 inclusiv, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% aplicată asupra valorii impozabile folosită pentru spațiile nerezidențiale.

Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Știri Alba

Politică

Știrea ta

Societate

Sport

Economie

Din Județ

Articole Similare